Etterlyser veilys på Kompveien: – Flesteparten av viltulykkene skjer i mørket

Av 26 viltulykker Ole Jonny Delerud har registrert i år, var kun fire av dem i sommermånedene. – Det er påfallende å tenke at lyset spiller en rolle!