I skolebruksplanen til Lillestrøm kommune er det fastsatt at det skal bygges en ny Skåningsrud skole for elever med sammensatte lærevansker.

Skåningsrud skole og ressursenter ligger like ved Blaker skole, men i skolebruksplanen er det bestemt at den nye skolen skal ligge på tomta til Haugtun skole – som ble lagt ned i 2021.

Kommunedirektøren i Lillestrøm kommune foreslår å rive Haugtun skole og bygge nytt for å sikre en ny og moderne spesialskole på den samme tomta i Blaker.

Det nye bygget er forventet ferdig i løpet av 2025 og kan tas i bruk våren 2026, dersom alt går etter planen.

I prosessen har det blitt vurdert to andre alternativer. Alternativet som var å beholde eksisterende bygg og oppgradere samt å bygge nytt tilbygg med garderober og svømmehall, ble forkastet da det ikke var mulig å dekke spesialskolens behov.

Det andre alternativet er å beholde eksisterende bygg og bygge den nye spesialskolen for å dekke spesialskolens behov. Kostnadsrammen er anslått til å være rett i underkant av 260 millioner kroner.

Forslaget om å rive Haugtun skole og bygge en ny spesialskole er stipulert til en kostnadsramme på 327 millioner kroner, men det understrekes at estimatene er gjort i en tidlig fase.

Kommunedirektøren peker på en rekke fordeler ved å bygge nytt; blant annet at den løsningen vil dekke spesialskolens behov for arealer og funksjoner fullt ut. Det pekes også på at en eventuell ombygging vil basere seg på eksisterende betongkonstruksjoner hvor man ikke er kjent med gjenstående levetid.

Saken skal opp til politisk behandling på utvalgsnivå 15. mars, før den skal videre til formannskapet 22. mars og i kommunestyret 29. mars.