Marker Sparebank, som er lokalbanken for mange innbyggere på Rømskog, har lagt fram delårsrapporten for 2. kvartal. I rapporten framgår det at lokalbanken med hovedkontor i Ørje leverer resultater omtrent på nivå med samme periode i fjor.

Etter seks måneders drift har Marker Sparebank et overskudd på 43,1 millioner kroner før skatt – ned 2,1 millioner fra i fjor. Til sammenligning var resultatene til Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank henholdsvis 105 og 35 millioner kroner.

Nedgangen skyldes blant annet at det ble gjort tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger første halvår 2021 og tilsvarende tilbakeføringer ble ikke gjort første halvår 2022.

Marker Sparebank har en forretningskapital på 6,7 milliarder kroner.

– Vi er i en tid med uroligheter, og det knyttes noe usikkerhet til de økonomiske konsekvensene dette kan føre med se. Høyere priser på varer som strøm, mat, drivstoff og gjødsel i første halvår, samt økte renter, vil kunne gi en mulig økning i mislighold samt lavere etterspørsel på kreditt. Det er ventet høye priser også i tiden fremover og Norges Bank har varslet ytterligere renteøkninger det kommende året.

– Etter styrets vurdering er banken godt rustet for fremtiden med en ren kjernekapitaldekning på 26,8 prosent og en solid likviditetssituasjon, heter det i delårsrapporten.