De lokale skogeierne i Indres distrikt ble tidligere i år utfordret til å legge nye skogbruksplaner, ettersom de gamle planene stammet fra 2007 og tidligere.

Foruten å fungere som miljødokumentasjon, vil skogbruksplanen gjøre det enklere for skogeiere å kjøpe inn tjenester som hogst, tynning, ungskogpleie og planting.

I vinter ble det gjennomført informasjonsmøter i Lørenfallet, i Gan, på Hemnes og på Bjørkelangen.

– Allerede der så vi tegningen, det var meget godt oppmøte. Langt mer enn normalt i liknende prosjekter, forteller prosjektleder Rune Glæserud til Indre Akershus Blad.

Totalt er det bestilt 652 skogbruksplaner i Indres distrikt innen fristen 10. mars; fordelt på 92 i Fet, 154 i Sørum og 406 i Aurskog-Høland. Målt i areal utgjør skogsbruksplanene 781.263 dekar eller over 90 prosent av skogarealet i samme område.

– Veldig godt fornøyd

– Vi er veldig godt fornøyd med den høye oppslutningen. Det er veldig bra at så mange har bestilt skogbruksplaner med miljødokumentasjon, noe vi er helt avhengig av for å holde et høyt aktivitetsnivå i skogbruket for å skaffe klimavennlig råstoff til det grønne skiftet. Dette vil gi grunnlag for høy verdiskapning fra lokalt bærekraftig skogbruk, sier Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune, til Indre Akershus Blad.

Ser man de tidligere kommunene hver for seg, er det bestilt skogbruksplaner for 83,5 prosent av skogarealet i Sørum, mens tilsvarende tall er 91,7 og 92,3 prosent for henholdsvis Aurskog-Høland og Fet.

Totalt er det produktive skogarealet på 860.000 dekar i Indres distrikt.

At det er store verdier involvert i skogbruksnæringen forteller fjorårets statistikker om. Bare i Aurskog-Høland og Rømskog ble det hogd tømmer med en førstehåndsverdi på over 100 millioner kroner i 2019.

– Mer enn forventet

– Oppslutningen på 91 prosent av skogarealet og 650 planer er noe mer enn forventet på forhånd, men ikke rekordstort. Som leverandør av produktene har vi også vært på ballen hele veien, med rask respons til takstutvalget og god oppfølging av prosjektet, Rune Glæserud, som også jobber som plansjef i Glommen Mjøsen skog.

Arbeidet med å utarbeide de nye skogbruksplanene er i gang og er planlagt sluttført innen 1. juli 2021.

– I mars og april er en mann på heltid ute i skogen for å samle inn prøveflater, ved å kartlegge innholdet i skogen innenfor en sirkel på 250 kvadratmeter, slik at vi får en fasit. Prosjektet er i rute og allerede godt i gang. Foreløpig har ikke koronaviruset påvirket den planlagte fremdriften, men ingen vet hvordan dette blir fremover, sier Glæserud.