For lengst har jeg forsonet meg med at jeg 17. desember 2018 kom i et ganske formidabelt mindretall i kommunestyret når det gjaldt konsekvensutredning av Scanergys planer for utvikling av vindkraft på Setskog. Jeg ønsker meg ingen omkamp på saken, men synes likevel det er foruroligende å se at veldig mange av de argumentene som da ble brukt, ikke er relevante i dag. Det kunne jeg egentlig latt passere. Men når ordfører i går i Indre tok til ordet for en ny runde med brevskriving til NVE der han på vegne av oss alle igjen ber om stopp i konsekvensutredningen, skylder jeg å gjøre dere oppmerksom på at jeg mener argumentene som brukes som begrunnelse for nok en negativ henvendelse til NVE, ikke holder. De er knapt nok særlig relevante.

Jeg tillegger selvsagt ordfører de beste intensjoner og ser at saken ved første øyekast tilsynelatende kan dreie seg om å følge opp vedtaket til et stort flertall i kommunestyret. Jeg ber likevel med dette ordfører og rådmann i særdeleshet om å ta en ny gjennomgang av saken, før de sender flere brev til NVE.

Som politiske motstandere i et valgår, tar jeg selvsagt for gitt at dere ikke kjøper mine argumenter. Jeg ber likevel om at dere leser dem og tar dere tid til å sjekke ut og etterprøve dem hos de aktuelle aktører.

Ingen av oss er prinsipielle motstandere av fornybar energi generelt eller vindkraft spesielt. Flertallets «nei» til konsekvensutredningsprogram på Setskog, ble begrunnet i den konkrete saken. Da er det viktig at den belyses best mulig og at vi sitter på relevant, oppdatert informasjon før vi gjør flere beslutninger.

Ordfører var i Indre i går sitert på at «34 av 35 representanter sa nei» (til konsekvensutredning). Det stemmer ikke. To representanter stemte for et konsekvensutredningsprogram, mens 33 representanter stemte mot. Dette er selvsagt en bagatellmessig feil som ikke fortjener en slik oppmerksomhet som jeg gir saken her. Viktigere er det at få argumenter, brukt i kommunestyret i desember, er i dag relevante for saken slik den nå stiller seg. Ei heller de argumentene ordføreren fremfører i Indre i går. Å sende et brev på vegne av kommunen på et slikt grunnlag, synes jeg er svært uheldig.

Jeg ber dere kritisk vurdere om følgende argumenter holder vann dersom vi nå skal be rådmann sende brev til NVE med krav om stopp i konsekvensutredningen.

1) Argumentet om at «flere av grunneierne sier «nei»

Etter dialog med grunneierne er KrF kjent med at Scanergy har sagt opp avtalen med grunneierne av Gløtta (Krogs eiendom). Denne eiendommen ligger nord i utredningsområdet. Bakgrunnen for dette skal være at de med den pågående uenighet om eierskapet til nevnte eiendom, anser det som lite hensiktsmessig å inkludere nevnte grunneiendom i prosjektets videre planer.En naturlig konsekvens av dette vil være at prosjektet blir halvert i omfang. Det er da er snakk om omkring fem vindturbiner ifølge grunneiere Krf har vært i kontakt med. En gjenværende grunneier som stiller seg positiv til vindkraft, kunne også meddele at veier knyttet til en mulig vindpark vil bli endret, slik at den ikke berører eiendommene til Holm eller Krog. Det er da snakk om å ha innkjørselen fra Sukkerveien. Denne nye informasjonen er det all grunn til å tro at Scanergy kan bekrefte. Vi sitter da igjen med to grunneiere som begge er positive til utredningsprogrammet.

2) Argumentet om at NVEs «forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land» som ble lagt fram 1. april er «spikeren i kista» for vindkraftplanene på Setskog og andre mulige prosjekter i Aurskog-Høland

Olje- og energidepartementet (OED) ga i brev av 9.2.2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget skulle inneholde et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft og kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av vindkraft. Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget består av 21 temarapporter med oppdatert faglig kunnskap og vurderinger av hvordan fagkunnskapen bør anvendes i vindkraftsaker.

Den andre delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et kart med de 13 områdene som de mener er mest egnet for ny vindkraftutbygging i Norge. Ordfører ser ut til å legge vekt på at Setskog ikke var inkludert i presentasjonen av 13 områder i går da forslaget ble lagt frem. Men Setskog var aldri inkludert i de 43 analyseområdene man skulle velge fra og kunne naturligvis ikke forventes å være en del av de 13 utpekte områdene. Således sier NVEs forslag som ble lagt fram på tirsdag egentlig lite om Setskog.

Å argumentere for at dette er «spikeren i kista» for planene på Setskog, vil i alle tilfelle være en urimelig og dristig tolkning som jeg tror det vil være vanskelig å finne belegg for.

NVE vil kunne klargjøre dette, men det er så langt ikke mye som tyder på at fremlegging av 13 satsningsområder skal være til hindrer for utbygging av vindkraft utenfor nasjonal ramme, særlig ikke utbygging i relativt beskjeden skala (som fem vindturbiner på Setskog vil være). Således mener jeg at ordfører Roger Evjens tolkning av NVEs vindkart til Indre Akershus Blad mandag 1. april er en misforståelse av nasjonal ramme for vindkraft mer enn det er en «spiker i kista» for planene på Setskog.

3) Argumentet om at en majoritet av innbyggerne på Setskog sier nei

Ordfører hevder at «en majoritet på Setskog sier nei til prosjektet». Det kan kanskje hende, men hvordan vet ordføreren det? Det prosjektet som tidligere ble presentert omfattet dobbelt så mange vindturbiner som det Scanergy planlegger nå. Flere grunneiere var berørte og mange så for seg konflikter mellom grunneiere, ekspropriering og utbygging i et mye større omfang enn det som fremstår aktuelt nå. Jeg går ut ifra at både grunneiere og Scanergy kan bekrefte for ordfører at det man jobber ut ifra nå er et mindre anlegg, plassert lengre bort fra bebyggelsen og der mye av infrastrukturen allerede er på plass.

For øvrig:

Blant de mest frekvente uttalelsene fra den store majoriteten av innbyggere og politikere som ikke ønsket konsekvensutredning, var at man IKKE var motstander av vindmølleparker på generelt grunnlag, men at man var mot dette prosjektet i det omfang det på det tidspunktet var beskrevet som. Jeg mener vi skylder oss selv som ansvarlige politikere, innbyggerne, næringslivet, naturen, miljøet og klimaet å være à jour på sakens utvikling, heller enn å lene oss tilbake i tilfredshet over at vi har landet en vanskelig beslutning «en gang for alle».

Aurskog-Høland kommune er opptatt av å skape flere arbeidsplasser og næringsutvikling i kommunen. For å få svar på om vindkraft er liv laga på Setskog, bør det være en grunnleggende forutsetning at det gjennomføres en konsekvensutredning som da gir svar på dette. Å tilbakevise en konsekvensutredning innebærer at man ikke fremstår villige til å få frem fakta om utbygging av vindkraft på Setskog. Hvordan vil andre næringslivsaktører forholde seg til en kommune som ikke er opptatt av å bringe på det rene hva som er de reelle konsekvensene ved etablering av næringsaktivitet i kommunen?

Jeg vil også nevne at formannskapet i Rømskog tidligere har gjort et positivt vedtak om vindkraft i forbindelse med Regional Plan for vindkraft i Østfold (F-Sak 43/12); «Rømskog kommune slutter seg til planen i sin helhet, og mener det er viktig at også Østfold tar sin del av klimautfordringen knyttet til fornybar energi. Hvis vi i fremtiden skulle være aktuelt med utbygging av vindkraft i Rømskog vil Rømskog kommune stille seg positiv.» Denne planen ble vedtatt av fylkestinget i Østfold 25. oktober 2012. Rømskog blir en del av nye Aurskog-Høland kommune fra nyttår.

Til nå har det vært lite fokus på positive effekter av en utbygging. Empiri fra resten av landet viser at det finnes mange positive erfaringer og at motstanden mot denne type anlegg blir mindre eller helt borte når de anleggene materialiserer seg. Selvsagt vil det være positive effekter for kommunens innbyggere. F. eksempel skriver Scanergy i sin melding at «Det kan være aktuelt å oppgradere eksisterende 22 kV kraftledning, alternativt å erstatte eksisterende 22 kV ledning med en 47 kV ledning. En eventuell ny kraftledning vil også kunne bidra til å sikre mer overføringskapasitet til Setskog og dermed legge grunnlaget for etablering av ny næringsvirksomhet.»

Dagens linje mellom Bjørkelangen og Setskog har begrenset kapasitet og ble bygget for omkring 40 år siden. Levetiden for en slik kraftlinje er ca. 40 - 50 år. Marker kommune forutsatte at alle kraftledninger skulle legges som jordkabler, et ønske som Scanergy i sin helhet har etterlevd. Det samme gjelder radarstyrte hinderbelysning for luftfarten. Aurskog-Høland kommune kan som vertskommune gjennom en konstruktiv dialog finne løsninger sammen med Scanergy, slik at dagens gamle og nedslitte luftledning mellom Bjørkelangen og Setskog, erstattes med et kabelanlegg i bakken. Den åpenbare fordelen er at alle nettkunder til Høland-Setskog Elverk vil kunne nyte godt av dette i form av lavere nettleie enn de ellers måtte belage seg på. Dette fordi utbygger av vindkraft i realiteten betaler for oppgradering av lokalnettet, som uansett må byttes ut i løpet av de nærmeste årene.

Til slutt:

I følge FN er klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Klimaloven (LOV-2017-06-16-60) har mål om lavutslippssamfunn innen 2050 og reduksjon av klimagassutslipp med minst 40 % sett i forhold til 1990. En begrenset utbygging av vindkraft være en ansvarlig bidragsyter til mer ny fornybar energi i Aurskog-Høland kommune

KrF er opptatt av at dialog og samarbeid med næringsaktører er det eneste riktige for at vi skal være attraktive kommune ovenfor alle som henvender seg til oss. Det er ingen som fortjener å bli ekskludert uten at det foreligger grunner til dette som er underbygd av fakta, altså en konsekvensutredning. I det lange løp vil kommunen være tjent med å vise at vi tar klimaet på alvor og gjennom vindkraft bidrar til egenprodusert, fornybar og bærekraftig energi.

Når jeg nå oppfordrer ordfører, rådmann og mine politikerkollega til å avvente en konsekvensutredning og til å heller bruke tiden til å utvikle dialogen med både innbyggere, utbyggere og grunneiere, enn til å produsere flere protestskriv til NVE, er det først og fremst fordi prosjektet er et annet enn det som har vært diskutert. Det jobbes nå ut ifra et mye mindre anlegg, plassert lengre bort fra bebyggelsen, der mye av infrastrukturen allerede er på plass og der de involverte grunneierne er positive. Det er noe annet enn det mange av oss har sett for oss tidligere. Da ber jeg dere innstendig om å tenke gjennom om det ikke kan være verdt å gjøre det vi som ansvarlige voksne gjør så ofte vi får det til: regner på fordeler, ulemper og konsekvenser før vi tar en beslutning.

Når vi får en konsekvensutredning på plass, har vi det aller beste grunnlaget for å være for- eller mot vindturbiner på Setskog. Jeg kan for egen regning allerede si at dersom en konsekvensutredning tydelig konkluderer med at «ulempene er større enn fordelene», er saken grei for min del. Da bør det ikke settes opp en eneste vindmølle ut over de sjarmerende rekvisitter i knehøyde som godtfolk på Setskog kan kjøpe på Hageland eller hos Clas Ohlson for å plassere etter eget ønske i sin egen hage.

Rune Skansen, gruppeleder KrF