Ulvesaken handler ikke bare om husdyr og rovdyr. Det handler om livskvalitet for folk! Nina Jensen i WWF sier de skal finne løsninger for å bøte på skaden. Berørte kommuner skal få noen penger til fordeling, mener hun.

Men, penger kan ikke bøte på slik skade som gjør at folk ikke bruker skogen som før! Når en ulv kan dukke opp når som helst, føler en seg ikke bekvem bøyd over ei tyttebærtue, et blåbærris eller soppstedet.

Skituren blir ikke som før, og folk misliker det når ulv vil følge en hjem. Ikke bare misliker, de blir kjemperedde! Hvordan tenker hun seg oppgjør for utrygghet eller oppgjør for gleden ved matauk i skogen?

Det er noen kvaliteter som er viktigere enn penger. Livskvalitet! Herover er det folk som har mareritt om natta etter møte med ulv. Helsefolk bekymrer seg for klienter som ikke tør bruke skogen, ikke bare skogen, ulven kommer fram i bygda.

På trapper og rundt fuglebur har den etterlatt seg sikre spor, en ser den både på jorder og i veier. Foreløpig er det bare hunder som er angrepet inne på tun og ved boliger. Barn leker også der!

Allerede i Stortingsmelding nr.15 «Rovvilt i norsk natur» fra 2004 ser vi tendensen. Meldinga skulle ta inn over seg menneskets frykt, men meldinga refererer bare et av flere tilleggsvilkår som stilles opp i Bernkonvensjonen som fritaksgrunn for bevaring av rovdyr, nemlig hensynet til husdyr. Hensynet til folks helse og sikkerhet er ikke tatt med!

Problemstillingen ble snevret inn til bare å handle om husdyr og tamrein. Også de to generelle vilkårene; ikke noen annen tilfredsstillende løsning og ikke skade bestandens overlevelse bør og må veies på nytt nå. Forskere i Nina (Norsk institutt for naturforskning) vet at ulv kan være farlig for folk.

Naturmangfoldloven fra 2009 har det formål at menneskers kultur, helse og trivsel skal bety noe i måten en verner og forvalter naturen og dens mangfold på. Loven åpner for uttak av vilt for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn.

Frykt påvirker helse! Regjeringen kan både fortolke eksisterende regler og de kan bidra til nye, den har forlagsrett overfor Stortinget og bruker den ofte. Bare å vise til lovavdelingen er for enkelt. Vi må få se vilje til å forstå hele situasjonen i dag og i morgen.

Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972. Året etter ble ulv fredet i Norge. Til da var ulv knapt sett i skogene våre etter utryddelsen rundt 1850. Bernkonvensjonen ble inngått 1979 og trådte i kraft i 1982. Så ble ulv sporet! Var det «vår» ulv?

Samtidig kom den første generasjon barnetv-seere inn i viktige posisjoner i samfunnet. På TV hadde de sett og hørt kloke, snille dyr snakke og vi sekstiåtterforeldre hadde kastet ut dokkene og fylt barnerommene med myke kosedyr. Litt frimodig kan en undre seg over om det er denne bølgen naturromantikk folk herover må betale for nå?

Tove M. Bolstad