1. januar i år ble Lillestrøm kommune en realitet. I desember flyttet de ansatte ut av kontorene i rådhuset på Sørumsand.

Planen var at lokalene skulle bygges om, og Voksenopplæringen skulle flytte inn i helsebygget og rådhuset.

Dette ble vedtatt av Fellesnemnda for nye Lillestrøm kommune i mai 2019, og det var satt av 25 millioner kroner til ombygging.

Men nå kan disse planene bli skrinlagt.

Saken om det gamle Sørum-rådhusets framtid skal opp til politisk behandling. I innstillingen foreslår kommunedirektøren at «Lillestrøm voksenopplæring samlokaliseres ikke i kommunens lokaler på Sørumsand». I stedet er ønsket at man går ut i markedet for å finne lokaler å leie – gjerne på Sørumsand, men det skal ikke være et vilkår.

Lillestrøm voksenopplæringen trenger mye plass. En utredning som ble gjort i våres viste at både rådhuset og Verkstedgården eventuelt må brukes. Utredningen avdekket også at kostnadene anslås til rundt 75 millioner kroner. Selv om tallene er svært usikre, er dette omlag tre ganger så mye som politikerne har satt av til ombyggingen. Det er også ventet at vedlikeholdsbehov vil kunne øke kostnadene ytterligere.

Ifølge saksfremlegget er det et betydelig vedlikeholdsetterslep på rådhuset – tidligere anslått til rundt 80 millioner kroner.

«Det er sannsynlig at ombyggingen vil kunne utløse behov for at store deler av vedlikeholdet må tas samtidig, kanskje så mye som 40-50 mill. kr, noe som vil bringe den totale prosjektkostnaden opp over 125 mill. kr.», skriver kommunedirektøren.

Kommunedirektøren påpeker at kommunen per i dag ikke har egnede lokaler til voksenopplæringen, og at man må ut i leiemarkedet:

«Etter kommunedirektørens vurdering er det mye som taler for at det vil være rasjonelt å leie lokaler til voksenopplæringen. På den måten unngås store investeringer, samtidig som det muliggjør et salg av rådhustomta på Sørumsand dersom kommunen skulle ønske det».

Saken skal først til behandling i Hovedutvalg for oppvekst og Hovedutvalg for miljø og samfunn, før den skal videre til formannskapet og endelig vedtas i kommunestyret 7. oktober.

Kommunedirektøren ber politikerne om å få komme tilbake med en egen sak om «mulig salg av rådhustomtene på Sørumsand».

Et eventuelt salg forutsetter at kommunen ikke får behov for bygningene eller tomtene, verken nå eller i tida framover, og at kulturskolen som holder til i kjelleren på helsebygget får nye lokaler.

Gamle Sørum rådhus ligger sentralt til på Sørumsand, like ved Sørumsand stasjon (se markør i kart):