Det skriver politimester Steven Hasseldal i et svarbrev til Riksadvokaten.

– Det er beklagelig at vi nå har så lang saksbehandlingstid i vårt distrikt. Jeg har full forståelse for at både fornærmede og siktede i saker hos oss opplever dette som tungt og vanskelig, sier politimester Steven Hasseldal.

Inspeksjon

I begynnelsen av september sendte Riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til Øst politidistrikt og ba om en oppdatert beskrivelse av situasjonen i det «nye» politidistriktet. Brevet ble sendt etter at Oslo statsadvokater gjennomførte inspeksjon ved politidistriktet.

Riksadvokaten presiserer i sitt brev at han oppfatter inspeksjonsrapporten som kritisk til praksis og rutiner ved straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt.

I sitt svarbrev ramser politimester Steven Hasseldal opp fire faktorer som medvirkende årsaker til økningen i antall uavgjorte straffesaker som har ligget i mer enn tre måneder – såkalte restanser:

  • Sterk økning i sedelighetssaker, og spesielt sterk økning i seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år (194 prosent).
  • Etterforskere og påtalejurister med spesialistkompetanse på seksuallovbrudd er blitt en knapphetsressurs i hele østlandsområdet. På tross av gjentatte forsøk har vi for fått for få kvalifiserte søkere til dette fagfeltet.
  • Høyt fokus på gjennomføring av reformen har ført til mindre kapasitet til oppfølging av straffesaksbehandlingen.
  • Videre har høy turnover, intern mobilitet og uro som følge av endringsprosessene medført tap av produksjon.

– Mer uro

– Å gjennomføre en så stor reform, er krevende. Det er en nye ledere som skal på plass, og ansatte må venne seg til en ny struktur. Det er ikke unormalt med en produksjonsnedgang ved en så stor omveltning, sier Hasseldal til Romerikes Blad.

– Var dere forberedt på så mye intern uro?

– Vi var innstilt på at politireformen kom til å bli krevende. Men det har vært noe mer uro enn vi kanskje håpet på. En slik omstilling skaper usikkerhet, noe som kan ta fokus bort fra produksjonen, sier han.

Færre restanser

Som politimesteren presiserer i sitt svarbrev til Riksadvokaten, er det stor mangel på etterforskere og påtalejurister med spesialkompetanse på seksuallovbrudd. Det er kritisk med tanke på at antall sedelighetssaker i distriktet har steget med 300 prosent de siste fem årene.

– Politiet er en populær arbeidsplass, men det er mangel på jurister med spesialkompetanse og erfaring. I tillegg konkurrerer vi om disse arbeidstakerne med Kripos, Oslo politidistrikt og Politidirektoratet som også har behov for denne kompetansen, sier han.

Politimester Hasseldal opplyser imidlertid at antall restanser i september har gått ned med 300 saker. Innen utgangen av august hadde distriktet 7 340 restanser, hvorav 1 585 har ligget lenger enn 12 måneder. Restanser per 27. september var 7 059.

– Det er for tidlig å friskmelde, og for tidlig å konkludere med at det har snudd, men vi har fått på plass tiltak som gjør at trenden fortsetter, opplyser Hasseldal.

Tiltakene politimesteren snakker om er, ifølge en pressemelding fra politidistriktet, blant annet økt lønn til etterforskerne, noe som har ført til at bemanningssituasjonen har stabilisert seg noe. I tillegg nevnes kursing og fagopplæring samt tiltak for bedre arbeidsmiljø. Blant annet har påtalejuristene fått skjermet tid hver formiddag til påtaleavgjørelser.