I kjølvannet av pandemien opplever vi nå den laveste arbeidsledigheten på mange år samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft. Her ligger det ikke bare en utfordring, men også store muligheter. Vi har en stor arbeidskraftreserve tilgjengelig. Og det er nettopp her mulighetene ligger. Da er spørsmålet: Er flere arbeidsgivere villige til å tenke nytt?

Stort behov for arbeidskraft

Før sommeren publiserte NAV resultatene fra den årlige bedriftsundersøkelsen. Her kartlegger vi det kommende arbeidskraftbehovet blant norske virksomheter. Etterspørselen etter arbeidskraft framover vil være på et enda høyere nivå enn før pandemien, og det ble estimert et arbeidskraftunderskudd på nær 10 000 personer i Øst-Viken. Samtidig har vi om lag 95 000 personer i alderen 20 til 66 år som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Mange av disse kan og vil jobbe. For hvert menneske som går over til fast og varig arbeid, ligger det en stor samfunnsmessig gevinst, også av økonomisk karakter.

Hvor skal arbeidskraften hentes fra?

Vi trenger arbeidskraft, men med pandemien stoppet arbeidsinnvandringen opp, og det ser ikke ut til at den kommer tilbake til samme nivå. Virksomheter må derfor tørre å tenke nytt og utradisjonelt, slik at de som kanskje har en annen bakgrunn eller ikke besitter fullt ut kompetansen som ønskes får en sjanse. Vi i NAV Øst-Viken samarbeider med arbeidsgivere som strekker seg langt for å inkludere. Og hvorfor gjør de det? Fordi inkluderingen gir dem kompetente og motiverte ansatte.

Vi har en situasjon hvor de som står på utsiden av arbeidslivet kan oppdage at det er flere jobbmuligheter nå enn før. Hvis man er jobbsøker og synliggjør sin sterke vilje, gode holdning og uforløste talent, har man kanskje de rette egenskapene som trenges for å skaffe seg en jobb. Arbeidsgivere kan benytte denne anledningen til å se etter mennesket og dets potensial, mer enn å fokusere ensidig på tidligere meritter og CV. Både arbeidsgivere og arbeidssøkere bør strekke seg lenger i et presset arbeidsmarked.

Kompetansen kan økes i jobb

Det finnes mange eksempler på fruktbare inkluderingsopplegg og ett av dem ser vi hos Pictura Gruppen Norge AS i Rælingen. Her har de siden starten i 1998 gitt rundt 300 unge mennesker muligheter gjennom arbeid, og flere av dagens faste ansatte kom opprinnelig inn via NAV. Dette er en historie om å skape en lønnsom virksomhet samtidig som man er med på å bidra til det viktige samfunnsoppdraget.

Inkludering kan øke lønnsomheten

Inkluderingsbegrepet kan for noen arbeidsgivere vekke negative assosiasjoner, men inkludering er først og fremst nye muligheter – for virksomheten og for den som blir inkludert.

Økt mangfold gjennom inkludering kan bidra til økt verdiskapning og lønnsomhet for virksomheten ved hjelp av nye impulser, perspektiver og innovasjon. Hos NAV kan arbeidsgivere finne talenter de ikke nødvendigvis ville ha funnet i ordinære rekrutteringsprosesser. Det kan for eksempel være personer som ikke er komfortable med situasjoner i en ansettelsesprosess, men som likevel kan passe perfekt til nettopp oppgavene deres virksomhet ønsker løst.

Å redusere utenforskapet gir mange vinnere

Samfunnet er avhengig av arbeidsgivere som ser nytten og verdien av inkludering. Dette er verdier og samarbeid vi trenger i arbeidslivet nå, og forutsetningene har sjeldent vært bedre. I NAVs nye virksomhetsstrategi frem mot 2030 står det: «Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling, og sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest.» Dette får vi ikke til alene i NAV. Derfor etterlyser vi flere arbeidsgivere som vil inkludere sammen med oss.

For vi vet at inkludering på arbeidsplassene gir mindre utenforskap, skaper synergieffekter og mange vinnere: for enkeltmennesker, AS Norge og virksomhetene.