153 millioner kroner er foreslått i Statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag, til å videreføre prosjektet riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund.

 Av dette beløpet forutsettes 136 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene vil bli brukt til sluttoppgjør og restarbeider. Anleggsarbeidet startet i mai 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015.

Utbyggingen omfatter en 5,1 kilometer lang strekning mellom Lillestrøm og Fetsund, i kommunene Skedsmo og Fet. Om lag 4,3 kilometer av strekningen utvides til firefelts veg. Det er nå ventet at kostnadene vil øke med om lag 120 millioner kroner i forhold til styringsrammen og om lag 50 millioner kroner i forhold til kostnadsrammen.

Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme tilbake til Stortinget med ny kostnadsramme. Økningen skyldes i hovedsak økte prosjekteringskostnader, kompliserte sprengningsarbeider og vanskelige grunnforhold som har ført til mer kostnadskrevende konstruksjoner enn tidligere forutsatt, går det fram av budsjettforslaget.

Flere tog og togsett

Jernbaneverket planlegger flere stasjonstiltak på Kongsvingerbanen, blant annet på Sørumsand og Rånåsfoss/Auli stasjoner, for å legge til rette for flere tog og lengre togsett. Tiltakene legger også til rette for mer stabil trafikkavvikling. Tiltakene omfatter flere og lengre plattformer samt nye kulverter og skal gi bedre tilgjengelighet.

Det foreslås 90 millioner kroner til teknisk trafikksikkerhet i 2016. De foreslåtte midlene skal blant annet brukes til å videreføre arbeidet med ombygging til ATC med full overvåkning av hastighet (F-ATC) på strekningene Oslo S-Strømmen-Lillestrøm og Eidsvoll-Jessheim på Hovedbanen. F-ATC sørger for at togene ikke kan kjøre fortere enn skiltet hastighet, og at de bremses tidsnok når de kjører inn til stasjon.

Rentekompensasjon

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Akershus blir med dette 234,7 millioner kroner og rentekompensasjon på 13 777 000 kroner.