Her er hele eposten som har skapt furore i kommunen

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Under kan du lese eposten som ble sendt fra utbygger Morthen Bakke i Bakkegruppen mandag i sin helhet og varaordfører Willy Kviltens (H) brev til medlemmene i formannskapet i Ullensaker dagen etter.

Ifølge Tim Holmvik er det et ønske fra ham at det både journalføres og offentliggjøres via postlista i Ullensaker kommune.

Under behandlingen av plansaken det vises til i eposten tirsdag 20. juni, vedtok formannskapet i Ullensaker kommune å bestille en ekstern gransking.

Behandlingen av plansaken ble utsatt i påvente av at granskingen er ferdig.

Du kan lese artikkelen her (Indre+): «Ikke forta deg noe som setter deg og Høyre i et dårlig lys. "Alle" følger med på deg»

Fra: Morthen Bakke [mailto:morthen@bakke-as.no
Sendt: 19. juni 2017 18:53
Til: tim.holmvik@gmail.com
Kopi: willy.kvilten@hotmail.no; Willy Kvilten; Tom Staahle; Ellen Kathrine Fagerslett; Svein Prytz; Tom Staahle; Ludvig Delphin Wiese;semming@online.no; halfdan .; Tor Framstad; Tarjei Pedersen / Kluge
Emne: Deltakelse i planbehandling/saker som berører andre utbyggere

Hei Tim!

Som du er kjent med har vi sammen med flere andre grunneiere og utbyggere flere pågående planer innenfor KDP Jessheim sørøst. Sammen med kommunen skal vi både regulere og bygge ut omkjøringsveien, og ved behandling av planprogrammet til omkjøringsveien fikk vi opplyst at du møtte som vara i Formannskapet. Ifølge kilder som var i møte, tok du til orde under debatten for endringer i planprogrammet (sammen med andre muligens) på som åpenbart ville påført oss utbyggere store kostnader og/eller forsinkelser.  Det ble heldigvis ikke slik – foreløpig.

Sett i lys av alle dine roller – enten som medeier/eier eller på annen måte representant for utbygger/grunneiere på Jessheim/Ullensaker, er dette en svært uheldig rolleblanding. Vi og svært mange utbyggere på Jessheim, ser til stadighet forslag fra Høyre som kan ha til hensikt å enten forsinke, til dels hindre, endre eller fordyre andre prosjekter på Jessheim/Ullensaker. «Bygdesnakket» går på at det er dine innspill som fremmes av andre. Om dette medfører riktighet vet vi (og de øvrige utbyggerne) ikke noe om, men det hjelper så lite med alle dine roller i lokalt næringsliv i øvrige utbyggingsselskaper på Jessheim/Ullensaker. Alle peker på deg uansett. (Jeg gikk ut av politikken av samme årsak for mange år siden.)

Etter som jeg representerer et utbyggingsselskap som ikke har tilhold på Jessheim, er jeg naturlig ikke kjent med alle detaljer, men til tross for dette mener jeg det er helt riktig at noen direkte tar kontakt for å meddele at dette begynner å bli svært synlig. Videre er det riktig at ordfører og varaordfører er orientert om denne henvendelsen til deg. EUB og Romerikes Blad er også oppmerksom på det samme, og det har vært kontakt igjennom vinteren/våren om dette tema – der lokalpressen som også stiller spørsmål om din habilitet og hvorfor Høyre gjør som de gjør.

JM Norge AS og Bakkegruppen/Skogmo Eiendom AS har i snart 2 år jobbet med detaljplan for første del av Jessheim sørøst, en plan som er i tråd med KDP og ikke minst Fylkesmannens innspill til oppstartvarsel samt Regional Plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Vi gleder oss til å komme i gang og vi gleder oss til å vise dere hvor mye arbeid som er nedlagt i arbeidet som etter alles mening har blitt svært bra!

Da håper vi og forventer at Ullensaker Høyre denne gangen ikke foretar seg forhold som vi sette deg Tim og ditt parti i et uheldig og svært krevende lys. Etter «hendelsen» i formannskapet vedr. Planprogrammet for omkjøringsveien følger nær sagt «alle» med på deg og Ullensaker Høyre.

Ønsker deg alt godt Tim, og denne e-posten er kun godt ment.

Lykke til som utbygger du også!

Kopi:     Ordfører

              Varaordfører

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Morthen Bakke

Konsernsjef

Mobil: +47 932 33 550

www.bakke-as.no

...

Fra: Willy Kvilten < Willy.Kvilten@ullensaker.kommune.no>
Dato: 20. juni 2017 kl. 09.07.02 CEST
Til: A Arnesen < Arne.hilton@yahoo.no>, E J Schumacher < eyvindschumacher@hotmail.no>, I K Furulund < irefuru@online.no>, J E Holstad < janka@holhaug.com>, J G Vordal < jorunngv@gmail.com>, K R Wanggaard < krwanggaard@gmail.com>, L E Berg < larsegilberg@gmail.com>, L K Furuseth < lise@hoppensprett.no>, S L Hansen < hansen.staale@gmail.com>, Tom Staahle < Tom.Staahle@ullensaker.kommune.no>, W Kvilten < willy.kvilten@hotmail.no>, Erlend Eggum < Erlend.Eggum@ullensaker.kommune.no>, Inger Kronen Tveranger < Inger.Kronen.Tveranger@ullensaker.kommune.no>, Klaus Harald Wike < Klaus.Harald.Wike@ullensaker.kommune.no>
Emne:  Innspill fra aktører ifm politisk behandling av plansaker
 

God morgen!

Jeg viser til nedenstående e-post fra aktører som planlegger utbygging i området Jessheim Sørøst, hvor deler av feltet skal opp til 1. gangsbehandling i dagens Formannskapsmøte.

Ut fra e-postens innhold mener jeg det er riktig at resten av Formannskapet samt kommunens administrative ledelse får kjennskap til innholdet.

En ting er at e-posten inneholder direkte løgn og flere udokumenterte rykter og påstander, som i seg selv er svært uheldig. Langt mer alvorlig er at e-posten kommer med påstander som i realiteten rammer et helt parti med alle dets politikere, og som stiller spørsmål både ved politikernes integritet, habilitet og motiver. Dette må man se i lys av politisk virke ikke bare i Formannskapet, men også i Kommunestyret og hovedutvalg og øvrige råd og utvalg hvor politikerne er involvert.

Det er lett å anta at e-posten er skrevet for å tvinge et parti og dets politikere til taushet, og det reagerer jeg sterkt på. Dette kan også knyttes til tidspunktet e-posten er sendt, nemlig rett i forkant av 1. gangsbehandling av en reguleringssak hvor avsender har interesser.  

Høyres syn i saken har foreløpig ikke vært flagget annet enn i interne diskusjoner mellom posisjonspartiene, og jeg vet ikke om andre partier eller politikere har fått tilsvarende e-post knyttet til dagens møte. Men nå blir dere uansett gjort kjent med at det er stilt spørsmål ved Ullensaker Høyres integritet, habilitet og motiver.

I kommunestyremøtet i april fremmet jeg en interpellasjon vedrørende medlemskap i Transparency International (TI). I den forbindelse sa jeg blant annet følgende:

Ullensaker kommune er en stor virksomhet og en viktig samfunnsaktør, og det er avgjørende for oss at vi har tillit i befolkningen. Innbyggerne i Ullensaker skal være trygge på at kommunen ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet. Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet der det kan være risiko for utilbørlig påvirkning eller korrupsjon. Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i situasjoner som gir mulighet til å misbruke posisjon, tillit og makt. Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommunen arbeide med å forebygge at slik atferd utvikler seg og styrke muligheten til å avdekke saker.

Når nedenstående e-post avsluttes med (sitat):

«Da håper vi og forventer at Ullensaker Høyre denne gangen ikke foretar seg forhold som vi sette deg Tim og ditt parti i et uheldig og svært krevende lys. Etter «hendelsen» i formannskapet vedr. Planprogrammet for omkjøringsveien følger nær sagt «alle» med på deg og Ullensaker Høyre.» så oppfatter jeg at dette er et forsøk på utilbørlig påvirkning fra JM Norge AS og Bakkegruppen/Skogmo Eiendom AS som jeg hadde håpet at jeg som lokalpolitiker skulle slippe å oppleve.

Ullensaker Høyre vil ta opp denne saken i dagens Formannskapsmøte, og sett i lys av påstandene i nedenstående e-post vil vi utfordre de andre medlemmene i Formannskapet til å uttale seg om de mener at Høyres politikere kan vurderes som habile til å behandle denne saken.

Jeg ber administrasjonen om å registrere begge disse e-postene i kommunens postliste.

Mvh

 

Willy Kvilten

Willy Kvilten

Varaordfører

Ullensaker kommune

Kontortlf: 66 10 81 15

Mobiltlf:   948 10 724

E-post: willy.kvilten@ullensaker.kommune.no

Artikkeltags