(Romerikes Blad)

[Nettavisen:] 1. januar 2017 var på mange måter en milepæl, da parkering i Norge ble skikkelig lovregulert etter mange, mange års forsinkelser. Selv bransjeorganet Norpark har advart mot at det har vært mange «cowboyer» som har drevet useriøst.

Blant de viktigste endringene var at kommunale og private parkeringsselskaper skulle likebehandles, standardiserte bøtesatser, en regulert parkeringsklagenemd og et eget tilsyn for bransjen.

Men allerede før overgangsreglene ble opphevet, har det blitt besluttet å gjøre endringer. Det har nå ført til fullt opprør hos alle de tunge aktørene i høringsrunden.

Halv pris på parkering har blitt en bombe

Utgangspunktet er noe så enkelt som at en i Statsbudsjettet for 2018 ble enige om at elbiler aldri skulle betale mer enn halvparten så mye som fosilbiler i forskjellige avgifter. Maksimal halv årsavgift, halv pris i bomringen - men også halv pris på kommunale parkeringsplasser.

Dette forslaget har aldri vært utredet, men kom som som en enighet «på bakrommet» da budsjettet ble forhandlet på Stortinget.

KS, Hovedorganisasjonen Virke, Fagforbundet (LO), bransjeorganisasjonen Norpark, en rekke kommuner og til en viss grad Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) er svært kritiske.

Fratar kommuner selvstyre - vrir konkurransen

Innvendingene mot endringen er mange, men kort oppsummert kan de oppsummeres slik:

  • I dag har kommunene selv anledning til å velge om nullutslippsbiler skal fritas helt for p-avgift, ha rabatterte priser eller betale likt som alle andre. Det er store forskjeller i lokale behov, og landets største byer har også valgt vidt forskellige løsninger. Endringen vil frata kommunene selvråderett, mens regjeringen selv har ønsket å gi kommunene mer selvstyre.
  • Lovendringen vil kun gjelde kommunale selskaper, ikke private. Dermed forskjellsbehandles private og offentlige, noe som er mot hele hensikten med nye parkeringsregler. Det hevdes dette også kan føre til problemer iht EØS-regler.
  • Nye regler kommer rett etter at kommunene har hatt store prosesser med å finne ut hva som er best lokalt, og endringene skjer før en har sett hvordan dagens system fungerer.
  • Parkeringsautomatene er ikke tilpasset nye regler og må byttes
  • At parkeringsautomater ikke er tilpasset kan åpne for at det må brukes ressurser på administrasjon av refusjonsordninger for elbilister som har betalt for mye.
  • Det påpekes også at en subsidiering av parkering for elbiler ikke bare kan føre til at elbiler erstatter vanlige biler, men også kollektivtrafikk og gange.

Mener departementet selv har forklart hvorfor reglene ikke bør innføres

Tydeligst i sin kritikk er kanskje Virke, som mener Samferdselsdepartementet selv har redgjort godt for hvorfor de nye reglene bør skrotes før den innføres: 

En rekke hensyn som det langt på vei er redegjort for i høringsdokumentene taler for at ordningen ikke bør gjelde for kommunale parkeringsplasser utenfor offentlig ferdselsåre.

Av positive respondenter er NAF og Elbilforeningen som ønsker velkommen en tydelig prisreduksjon for elbilister.

Samferdselsdepartementet er svært ordknappe om høringssvarene:

- Vi tar med oss alle innspillene i høringen når vi nå går gjennom og oppsummerer høringen, og vil på den bakgrunn ta stilling til hvordan forslaget skal behandles videre, skriver kommunikasjonsavdelingen i en e-post til Nettavisen.