– Vi er fullt enige i at det skal bygges her, men dette alternativet tar ikke hensyn til oss med tanke på solforhold og innsyn, sier Harald Syse.

Han er blant naboene i Hovinbakken i Fetsund som er skeptiske til det nye boligprosjektet i nabolaget. Nylig solgte kommunen tomta til utbygger I-Bolig Eiendom AS, som skal utvikle eiendommen med flere rekkehus og en lavblokk.

– Vesentlig forringet

Det er denne lavblokka på tre etasjer, som er tenkt plassert 20–25 meter unna eksisterende bebyggelse, de nærmeste naboene reagerer på.

– De flytter blokka nærmere oss for å komme unna støysonen ved veien. De tar mer hensyn til nybebyggelsen enn de som allerede bor her, mener Syse.

Også nabo Stian Grønnesby reagerer på plasseringen av lavblokka.

– Det er helt åpenbart at den lille sola vi har på ettermiddagen vil bli vesentlig forringet, sier han.

Naboene er også bekymret for at innsyn fra lavblokka og mer skygge vil ha en negativ påvirkning på markedsverdien til de eksisterende eiendommene.

Ønsker en forklaring

Syse og Grønnesby forteller at de opplever å ha fått lite informasjon fra kommunen om boligprosjektet, og at de har blitt lite involvert.

– Jeg er ikke geotekniker. Det kan godt være en god grunn til at den lavblokka er flyttet dit, at det har noe med grunnforholdene å gjøre, men vi skulle gjerne hatt en forklaring, sier Grønnesby.

– Ut fra det siste vi har fått av informasjon fra kommunen, kan det godt bare dukke opp gravemaskiner her snart. Vi vet ingenting.

– Det hadde vært hyggelig å bli inkludert, selv om det ikke er sikkert at resultatet hadde blitt noe annerledes.


Ikke medhold

Grønnesby, Syse og flere andre naboer har klaget på plasseringen av lavblokka. Onsdag ble klagen behandlet av formannskapet i Lillestrøm.

– Vi tar klagers side i denne saken når det gjelder høyde, sa Frp's Anette Elseth.

Frp foreslo å redusere høyden på blokka mot Hovinbakken 22–28 tilsvarende en etasje. Forslaget fikk kun to av 14 stemmer og falt.

15. desember skal klagen på reguleringsplanen opp i kommunestyret.

Kommunen er blitt forelagt kritikken fra naboene.

– Siden saken er under behandling, så har ikke kommunen noen kommentarer til denne på det nåværende tidspunktet, opplyser kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm kommune, Vidar Almsten.

Kommunedirektøren svarer

Da planforslaget ble lagt ut for offentlig ettersyn i 2019, kom det totalt ti innspill.

Grønnesby klagde på blant annet graden av innsyn til eiendommene og dårligere solforhold på vegne av seg selv og tre andre husstander i Hovinbakken.

– Plassering av bebyggelsen som vist i planforslaget er resultatet av en prosess. I forkant av detaljreguleringsarbeidet ble flere alternativer vurdert opp mot hverandre i en mulighetsstudie, og tunløsningen ble vurdert som den beste på denne tomten. Lavblokken i øst ligger i god avstand fra nabo eiendommene i Hovinbakken (20 – 25 meter), og sol/skyggestudien dokumenterer at nybebyggelse vil ha liten innvirkning på solforholdene for disse eiendommene. Lavblokken bygges delvis inn i terrenget for å dempe høydevirkningen, kommenterte kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i saksfremlegget, da den var oppe i Hovedutvalg for miljø og samfunn i desember 2020.

– Avstanden fra lavblokka til eksisterende bebyggelse i Hovinbakken har også økt som følge av endringene etter offentlig ettersyn ved at lavblokka er trukket tilbake fra Fetveien. Lavblokka kommer også lavere i terrenget når den trekkes tilbake fra Fetveien, skrev Wikstrøm.

Også Hovinbakken vel ba om en revidering av planforslaget, og uttrykte blant annet bekymringer knyttet til eiendommenes markedsverdi som følge av planen.

Kommunedirektøren understrekte den gang at all utvikling får konsekvenser.

– I planvurderingene må ofte ulike og til dels motstridende interesser veies mot hverandre. Dette betyr at en plan kan få konsekvenser som for enkelte oppfattes negativt, uten at dette er til hinder for at planen kan godkjennes. Området er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen og planforslaget er i tråd med den utviklingen kommunen ønsker for området. All utvikling vil innebære konsekvenser for nærområdene, men konsekvensene kan være både positive og negative.