– Det er vanskelig å se noen naturlig grunn til at ulven ut fra naturens side skal ha annen atferd og overlevelsesmuligheter på norsk siden av grensen enn på svensk side, sier ulveforsker Petter Wabakken i Skandulv til Indre Akershus Blad.

Ifølge en nylig fremlagt bestandstatus for ulv i Skandinavia, fantes det vinteren 2008/09 186-205 ulver i Norge og Sverige.

Av disse har kun 20-26 opphold i Norge, mens 6-9 har tilhold på begge sider av grensen.

I Sverige er det registrert 25 familiegrupper.

I Norge tre!

Området som det tidligere Kongsvinger-Årjängparet, som i sin tid talte et 10-talls individer, og hvor det også etterpå fantes ulv, har vært så godt fritt for annet enn streifdyr i flere år.

Av kun to streifdyr i gammelt revir Ifølge sist vinters sporinger, ble det kun registrert to observasjoner av ulv i Indres nedslagsfelt, en ved Bjørkelangen i desember, og en ved Langvannet i grenseområdet mellom Marker og Rømskog.

Illegal jakt

Ingen av de to ulvene var revirmarkerende.

– Illegal jakt er det største hovedproblemet i ulveforvaltningen i dag. Skandulv har dokumentert at omfanget av ulovlig avlivede ulver er like stor eller litt større enn all annen dødelighet til sammen, forteller Petter Wabakken.

– Betyr det at illegal jakt er større i Norge enn i Sverige, og at det farligste stedet å være ulv er fra Kongsvinger, sydover gjennom Aurskog-Høland og Østfold, ned mot Halden?

– Det blir vanskelig å gå inn på lokale vurderinger. Det er en kjensgjerning at illegal jakt forekommer i alle områder det er rovdyr i hele verden. Men i Sverige øker stammen til tross for denne jakten. I Norge er det som sagt på stedet hvil i bestandsutviklingen.

Flere dokumentasjoner

Wabakken viser til at det finnes flere dokumentasjoner på illegal jakt innen Indres område.

Blant annet gjennom vevsprøver fra den gamle kongsvingerhannen som ble funnet i forbindelse med etterforskning av illegal jakt.

I fjor var det i ferd med å bli en pardannelse på grensen mellom Hedmark og Aurskog-Høland, men etter et par uker var begge ulvene vekk.

Den ene ble senere funnet skutt ved et vann.

– Jeg har ingen dokumentasjon som gjør at jeg kan hevde at det jaktes mer illegalt det ene stedet enn det andre innenfor ulvesonen. Jeg bare fremlegger de fakta vi har, sier Wabakken.

Han ser det derimot som sikkert at nye ulver vil søke inn i området i framtida.

– Spørsmålet er bare hva som skjer da.

– Forvaltningen er feil

Petter Wabakken er også av den oppfatning at dagens forvaltning ikke har gjort det enklere for ulven å å overleve i Norge.

– En sonemodell som den vi har, er helt feil, noe som også ble påpekt fra både min og Skandulvs side i da den skulle vedtas.

Han har aldri forstått hvorfor det måtte opprettes en slik ulvesone i sin tid.

Spesielt ikke da de tidligere bjørne- og jervesonene nylig hadde blitt oppløst.

– Enten må vi få en større sone som gir adgang for fleksibilitet i forvaltningen, eller ingen sone i det hele tatt, mener Petter Wabakken.