Midtbygda barnehage i Sørum

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Sørum kommunestyre førstegangsbehandlet sak om lokalisering av ny barnehage i Midtbygda 26.04.06. Kommunestyret vedtok enstemmig at ny barnehage skal plasseres i direkte tilknytning til Sørum skole. Endringer i reguleringsplanen som følge av dette vedtaket ble utlagt til offentlig ettersyn og deretter er de alternative lokaliseringer vurdert på nytt. På bakgrunn av disse vurderinger mener rådmannen fortsatt at lokalisering ved Sørum skole er det eneste alternativet som egner seg for barnehageutbygging. (Kanskje ikke så rart når rådmannens holdning er at landbruksjord og kulturminner må vike for nødvendig utvikling av dagens samfunn).

Hvordan kunne så vedtaket av 26.04.06 bli enstemmig? Dette er et spørsmål som har opptatt mange velgere i Sørum. Har vi som velgere en del av ansvaret for dette? Jeg mener at svaret er ja. Vi er ikke flinke nok til å møte opp som tilhørere i råd og utvalg og kommunestyremøter. Når vi ikke møter opp der vi har mulighet til å følge den politiske debatt, blir vi ikke informert og har liten mulighet til å påvirke og korrigere våre politikere. Vi møter opp til valg og avgir vår stemme. Siden overlater vi ansvaret til de vi har valgt.

Sørum Sp var også med på det enstemmige vedtaket. Etter årsmøtet i Sørum Sp og åpent møte om barnehageutbyggingen i Midtbygda forsto imidlertid politikerne i partiet at de var på kollisjonskurs med sine velgere og medlemmer. Dette førte til at Sp brøt ut av arealsamarbeidet med Ap og KrF.

Hva har så videre skjedd fra førstegangsbehandling og offentlig ettersyn? FAU ved Nordli barnehage har engasjert seg sterkt i saken. De har samlet inn 1155 underskrifter mot plassering på Sørumsletta. Ved overlevering til ordfører Hans Marius Johnsen takket han for det store engasjementet. Underskriftene ville være tungtveiende under den videre behandling, sa han. Ved samme anledning spurte bondelagene i Sørum hva jordvern betyr for politikerne. Dette betyr mye, sa Johnsen, men jordvern er vanskelig. Det er dyrket mark rundt alle tettsteder i Sørum.

Det er funnet fredede kulturminner i området. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at funnområdet er så viktig at det foreslås at Sørum kommune vurderer mulighet for annen lokalisering av barnehagen. Saken må uavhengig av fylkesutvalgets avgjørelse oversendes til Riksantikvaren som avgjør om området kan frigjøres eller bevares. Hvis Riksantikvaren skulle godta reguleringsplanen, skjer det vanligvis med vilkår om arkeologisk gransking. En slik gransking vil bli tidkrevende og en stor økonomisk belastning for tiltakshaver.

Fylkeslandbruksstyret i Akershus frarår forslag om utvidelse av området for offentlig formål ved Sørum skole. Området består av jordressurser som er velegnet for matproduksjon og som ligger som del av et større sammenhengende kulturlandskap og landbruksområde. Dersom kommunen går videre med planforslaget bør det velges løsninger som begrenser inngrepet i dyrket mark og kulturlandskapet. Fylkeslandbruksstyret anbefaler at området avgrenses til 4 mal. (Planforslaget viser 7,3 mål).

Statskog SF som behandler slike saker på vegne av Opplysningsvesenets Fond (eier av prestegarden) uttaler: «Statsskog SF regner med at alternative vurderinger og løsninger er vurdert nøye, at kommunen er sikre på at dette er den samfunnsmessige beste totalløsning».

Er svaret på dette fra Sørums politikere et fortsatt klart ja etter alle innspill? Da må vi velgere reagere.

Sørum Sp har skiftet mening i saken. Honnør for det. Det er ingen skam å snu. Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum hadde saken oppe til annen gangs behandling 23.01.07. Her fremmet Sp forslag om å stoppe reguleringsplanen for Sørumsletta samt be kommunestyret komme opp med nytt alternativ for ny barnehage, fortrinnsvis på Nordli.

Dette forslaget fikk 3 stemmer – Sp, Høyre og Frp. Honnør også til Høyre og Frp. Er det ikke nettopp slik lokaldemokratiet skal fungere? Kommer det inn nye og sterke argumenter mellom 1. og 2 gangs behandling, må og skal det være mulig å skifte mening.

Hva så med Ap, SV og KrF? Jordvern er av stor betydning for KrF i denne saken, uttalte KrFs representant i Miljø- og utviklingsutvalget. Eneste grunnen til at KrF går med på utbygging på denne flotte jorda er at det er til et offentlig formål. Dette syns jeg er et dårlig argument. Mener en alvor med jordvern er det nettopp på Sørumsletta en må sette ned foten. Sørumsletta er noe av Norges beste matjord. Her skal det ikke bygges ut!

Snur vi nå er vi tilbake til start. Derfor følger jeg flertallet, sa KrFs representant videre. Hva er galt med å gå tilbake til start? Ett hvert parti som innser at det er på kollisjonskurs med folkeopinionen må være glad for å få en ny start.

På tross av alle innspill i saken, går også Ap og SV inn for utbygging på Sørumsletta. 1155 underskrifter og protester fra Sørums 3 bondelag er ikke nok. Hvor stort engasjement må til for at disse partiene skal skifte mening? Dette spørsmålet tror jeg velgere i Sørum gjerne ønsker svar på. Det blir spennende å følge saken i kommunestyret og høre argumenter for og mot.

Ole Jahr

Artikkeltags