Nylig behandlet politikerne i Aurskog-Høland en dispensasjonssøknad fra Dyrø og Moen Arkitekter.

Søknaden dreier seg om å sette opp 14 kjedehus, fordelt på sju par, i et område som er satt av til frittliggende småhusbebyggelse i Festningsåsen 4 på Bjørkelangen.

Politikerne var innstilt på å gi dispensasjon, i tråd med kommunedirektøren sin innstilling, men var samtidig opptatt av å sikre grøntarealer i utbyggingsområdet som er preget av fjell og stein.

Her er utdrag fra debatten:

Turid Dahlum Nilsen (Ap): – Jeg støtter kommunedirektøren sin innstilling. Det er mange gode argumenter for å gi dispensasjon og fordelene er større enn ulempene. Avvikene er til bestemmelsen om frittliggende småhusbebyggelse er liten.

Simen Solbakken (H): – Jeg støtter også kommunedirektøren sin innstilling. Dette er en liten dispensasjonssak, men jeg gjør formannskapet oppmerksom på at det foreligger rekkefølgebestemmelser for det aktuelle området. En av dem innebærer at før man får lov til å bygge boenhet nummer 51, så skal utbygger koste gang- og sykkelvei til skolen. Det er den type dispensasjoner og avvik vi skal være forsiktige med å gi og noe vi bør være oppmerksomme på.

Sa ja

Ragnhild Holmedahl (KrF): – Jeg har heller ikke tenkt å si nei, men i en av vurderingene i saken står det: «Sikre at boligområdet gis et åpent og grønt preg, med tilstrekkelig gode utearealer på den enkelte eiendom». Hvilke føringer kan vi legge for å ivareta grøntarealer i den videre utbyggingen? Jeg har snakket med flere som bor i området og som synes det er trist at det ikke finnes noen grønne lunger igjen – i og med at det har blitt et sammenhengende sprengningsområde.

Randi Ransberg (Ap): – Jeg kommer til å støtte forslaget, men det er en relativt ny reguleringsplan og det første vi gjør er å gi en dispensasjon. Det er litt rart. Så må vi tro at det blir grønnere etterhvert.

Et enstemmig formannskap vedtok følgende:

«Aurskog-Høland kommune godkjenner søknaden om dispensasjon fra tillatt boligtype og regulerte eiendomsgrenser i reguleringsplan for Festningsåsen 4, for oppføring av 14 kjedehus i delområde BFS7, i henhold til søknad mottatt 20.05.2021. I den videre detaljplanleggingen skal man sikre at boligområdet gis et åpent og grønt preg med tilstrekkelig gode utearealer på den enkelte eiendom.»

LES OGSÅ: Opprettholder planene om 50 boliger i år: – Starter til sommeren