Som Indre skrev i august 2022, har Aurskog-Høland kommune vurdert å åpne for hjortejakt. Både Stangeskovene og Aurskog-Høland elgforvaltingsråd har anmodet Aurskog-Høland kommune om dette.

Stangeskovene peker på en økning i antall hjort: «Vi har i flere år registrert en sesongmessig tilstedeværelse av hjort i våre skoger i Aurskog-Høland, med en eskalering de siste to årene. Vi gjør nå observasjoner både av større bukker, koller med fjorårskalv og årskalv, noe vi mener viser en produktivitet som gir mulighet til et høstbart uttak.»

Stangeskovene melder også om noen beiteskader på skog, spesielt barkgnag på gran.

«Ukontrollert vekst ikke ønskelig»

Rådet viser til at ved å åpne for jakt vil jegere skaffe seg erfaring med jakt på en ny art og en ny mulighet til ressurshøsting.

Videre skriver rådet: «En ukontrollert vekst av hjortestammen er heller ikke ønskelig da hjorten er beskrevet som en stor skadegjører på gran. Åker/gras-beite kan også bli formidabelt om hjortestammen får utvikle seg uten forvaltning.»

Aurskog-Høland kommune har utarbeidet et forslag til forskrift, som skal ut på høring.

I forslaget går det fram at hjortebestanden i Aurskog-Høland er økende; og at syns-, viltkamera- og sporobservasjoner ligger til grunn for antakelsen om økningen.

«Det er et betydelig bildemateriale samt oversikt over observasjoner som underbygger antakelsen. 17 bukker og 25 koller hvorav fire med kalv er dokumentert med bilder det siste året», heter det i saksfremlegget til møtet i utvalg for samfunnsfunksjoner og næring 1. februar samt formannskapet 6. februar.

Forslaget fra administrasjonen er å sende forskriften ut på høring, med fire ukers frist.