Det går fram av et innspill Bjørn Dæhlies selskap Sisa Invest AS har gitt til arealdelen av ny kommuneplan for 2022–2034 som er under utarbeidelse. Der beskriver han boligprosjektet han ser for seg slik:

– Etablere et nytt fremtidsrettet boligprosjekt med fokus på miljøteknologi og godt bomiljø. Bo smart i boliger med siste tekniske løsninger for energieffektivisering og energiproduksjon med fokus på lave driftskostnader og godt bomiljø.

Området Dæhlie ønsker å bygge ut med inntil 300 boliger ligger knappe to kilometer fra Sørumsand stasjon.

(Saken fortsetter under bildet)

Ifølge innspillet fra Dæhlie ser han også for seg å sørge for at skiløyper og turområder i området skal utvikles og rustes opp for helårsbruk og at en parsellhage på til sammen 15 mål skal stå disposisjon for beboere som ønsker å dyrke grønnsaker. Dette området ser han også for seg som en viktig sosial møteplass.

– Spennende

Det har ikke lykkes RB å komme i kontakt med Dæhlie, men arkitekt Thomas Marschall i Besseggen Arkitekter AS, som jobber med planene sammen med Dæhlie, bekrefter planene.

– Vi er i en veldig tidlig fase og det er langt fram. Men det er et veldig spennende prosjekt hvor det altså satses på nullhus i massivtre, sier han.

– Per nå er det konsentrert småhusbebyggelse på 2–3 etasjers bygg vi ser for oss, forteller arkitekten.

Marschall understreker at det er altfor tidlig å presentere tegninger som viser hvordan boligprosjektet kan komme til å bli. Det aktuelle området må først tas inn i kommuneplanen som et utbyggingsområde.

– Men området ligger slik til at det vil tilfredsstille ambisjonen om fortetting på Sørumsand, mener han.

Han understreker at også krav og kostnader knyttet til trafikk- og infrastrukturløsninger må avklares før man kan være helt sikker på at prosjektet kan gjennomføres.

– Bør prioriteres

Joar Takset på gården Østby Søndre, som det aktuelle skogsområdet er en del av i dag, mener området er veldig godt egnet for Dæhlies planer. Det var han som for en stund siden tok kontakt med Dæhlie for å høre om han kunne være interessert i området.

– Jeg er jo selvsagt inhabil, smiler han.

– Men jeg mener faktisk at også sunn fornuft tilsier at boligbygging her er fornuftig. Området ligger i en skråning, på fjell og det er ikke dyrka mark. Dessuten er det bare én kilometer til skole og barnehage, og under to kilometer til Sørumsand stasjon. Her kan man bo uten være absolutt avhengig av bil, sier han.

Takset håper politikerne ser det samme som ham når de nå skal planlegge framtidige utbyggingsområder i kommunen.

– Hvor lang tid ser du for deg at det kan ta før spaden eventuelt kan stikkes i jorda?

– Det er umulig å si nå, men jeg mener jo området bør prioriteres siden dette representerer en fortetting uten at dyrket mark berøres.

Ifølge Takset er avtalen som er inngått med Dæhlie en opsjonsavtale med en avtalt pris for det 150 dekar store området dersom handelen gjennomføres.

– Vi er imidlertid enige om ikke å gå ut med hvilken pris som er avtalt, sier Takset.