(Nettavisen): Et av årets sikreste høsttegn er lekkasjer fra neste års statsbudsjett. Ifølge Nettavisens oversikt har regjeringen lovet ut 9.070 millioner kroner i lekkasjer.

Det er først mandag 7. oktober budsjettet legges frem.


AAP-kutt for unge

Regjeringen vil i statsbudsjettet kutte ytelsene for unge som går på arbeidsavklaringspenger (AAP). De siste årene har det vært en kraftig økning i antallet AAP-mottagere blant unge under 30 år.

Trør til med sparekniven på leiekostnader

Staten bruker omtrent 16,4 milliarder kroner i året på leiekostnader for kontorlokaler. Med en ny portal med fullstendig oversikt over alle avtalene, erklærer kommunalministeren at de forventer en 15 prosent innsparing. Det vil gi 600 millioner kroner spart over ti år.

Kutter drivstoffavgift

Bilistene blir skjermet mot økningen i CO2-avgift, forteller finansminister Siv Jensen (Frp). Det gjør at drivstoffavgiften vil bli kuttet med 5 prosent i statsbudsjettet.

Redusert eiendomsskatt

Regjeringen har senket eiendomsskatten, og nå legger de opp til å senke den til fire promille. Maksskatt har tidligere vært 7 promille.

Økt barnetrygd

Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Endringen skjer fra og med 1. september 2020.

Milliarder i klimatiltak

Store deler av klimasatsingen i statsbudsjettet for 2020 er allerede lekket. Det settes av syv milliarder kroner til klimatiltak. De skal brukes på fornyrbarsatsing, klima og skog og 500 mill. settes av til klimatilpasning i utviklingsland.

Store klimainvesteringer

Nysnø Klimainvesteringer som er et statlig fond for å investere i bedrifter som satser på klimavennlig energi får omtrent 700 millioner kroner ekstra i kapital.

150 mill. til rusomsorg

Rusopptrappingsplanen får ytterligere midler fra regjeringen. Det ventes 150 mill. til rusomsorg og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen, som gjelder rusavhengige.

150 mill. mot menneskehandel og slaveri

Det skal brukes 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

Fylkeskommunale veier

Det settes av 100 millioner kroner til å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

Elektrifisering av tog i Trøndelag

Meråkerbanen og Trønderbanen får begge 100 millioner kroner til elektrifisering mellom Trondheim og Stjørdal.

69 mill til sykehus i Stavanger

Det skal bygges nye og bedre undervisnings- og forskningslokaler ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) for 60 millioner kroner i statsbudsjettet.

55 mill til Ocean Space Center

Ocean Space Center i Trondheim skal være et ledende senter for havromsteknologi. For å prosjektere får de 55 mill. kroner av staten.

Tak på foreldrebetaling for SFO

Det innføres makspris på SFO for foreldre med elever på 1. - 2. trinn. Det koster 58 millioner kroner i 2020, og 140 mill. i 2021.

Gratis SFO til flere

Gratis skolefritidsordning skal utvides til å gjelde flere. Elever på 5. - 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra og med neste skoleår. Prislappen er 21 mill. i 2020, og 50,4 mill. i 2021.

50 mill. til integrering

50 millioner kroner skal brukes på å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

Campus på NTNU

Det blir brukt 50 millioner kroner på prosjektering av ny campus og samling av realfagsuniversitetet Gløshaugen på NTNU.

50 mill. til sovevogner

Det har vært sterke reaksjoner mot Vys manglende tilbud på sovevogner. Det gir regjeringen 50 millioner kroner til, for å bygge om fem vanlige togvogner til sovevogner, melder TV2.

40 mill. til dataspillutvikling

Dataspillutvikling får økt potten fra 30 millioner kroner til 40 millioner kroner.

35 mill. til oppstart av nytt vikingsmuseum

Det skal bygges nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo, og regjeringen har annonsert 35 mill. til oppstart av prosjektet.

25 mill. til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal styrkes. Det skal også etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Bryggens museum i Bergen får 16 mill.

Museet i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

Eldreombud

Det opprettes et eldreombud som skal ivareta eldres rettigheter og behov etter modell fra andre ombud. Det skal lokaliseres i Ålesund.

Ny redningsbase i Troms

Det skal etableres en ny redningsbase i Troms, det står mellom Tromsø og Bardufoss.

Bransjeplan

15 millioner kroner til bransjeprogrammer, som innebærer videreutdanning og tilpasninger i bestemte konkurranseutsatte bransjer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

Støtte til bekjempelse av aids, tuberkolose og malaria

Norge vil gi 20 millioner mer i perioden 2020-2022 til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkolose og malaria.