Utbyggeren av Sennerudtoppen frykter skjevbelastning av grunnen hvis han ikke snart får tillatelse til å bygge et næringsbygg på byggetrinn to. Næringsbygget er tenkt oppført på den samme fundamentkassen som boligblokken i trinn én.

Hvis ikke næringsbygget kommer på plass, blir det en skjevbelastning på fundamentkassen, ifølge utbygger. Det medfører «forhøyet risiko for sprekkdannelser i konstruksjonen, setning av byggene og setningsskader på̊ omkringliggende bebyggelse og infrastruktur», ifølge følgebrevet til en byggesøknad som ble levert Lillestrøm kommune i januar. Av utsatt infrastruktur nevnes fylkesvei 172 som går forbi byggeplassen.

Ifølge følgebrevet pumpes det nå «enorme mengder grunnvann ut for å hindre oppdrift som følge av skjevbelastningen. Vannet pumpes ut på̊ det kommunale VA-nettet, og tar følgelig opp mye kapasitet. Dette kan også̊ få̊ store konsekvenser når vårflommene kommer.»

Med VA-nett menes det kommunale vann- og avløpsnettet.

Ikke kartlagt

Vedlagt søknaden ligger geotekniske vurderinger fra Løvlien Georåd. Der anbefales det å følge forutsetningen om god lastfordeling i bunnplate og fundamenter for å ta ned risikoen for skader og setninger.

«Det understrekes at et skadeomfang ikke er kartlagt, men at det er grunn til å tro at dette kan bli omfattende om dagens situasjon vedvarer. Vår klare anbefaling er at det iverksettes bygging på̊ trinn 2 snarlig», heter det i geoteknikernes vurdering.

Vedlagt søknaden ligger også et notat fra drammensfirmaet Stener Sørensen. Selskapet, som er ansvarlige for konstruksjonssikkerheten ved byggeprosjektet, skriver at risikoen for sprekkdannelser i konstruksjonen og skjevsetning av bygget er til stede.

Et halvt år senere, og etter flere henvendelser til kommunen, har utbygger Ove Trøen fortsatt ikke fått nødvendige tillatelser på plass.

«Kritisk viktig»

Så sent som i april ble alvoret i situasjonen understreket i et klagebrev til kommunen:

«Det vises her til tidligere oversendte geotekniske vurdering som klart underbygger at det er kritisk viktig at trinn 2 belastes snarlig.»

Da hadde kommunen avvist utbyggerens søknad, med den begrunnelse at den hadde flere mangler.

Nå klager utbygger kommunens behandling inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Konsernsjef Ove Trøen i Sudrheimgruppen, som er største aksjonær i boligprosjektet, ønsker ikke å kommentere saken. Han henviser til Advokat Eirik Bøe Sletten i Pretor Advokat.


Pumper ut grunnvann

Sletten forteller at risikoen for sprekkdannelser og setningsskader er veldig lav, men at den blir forhøyet hvis det ikke legges vekt på byggetrinn to. Sletten forklarer videre at utbygger må pumpe ut mye grunnvann under fundamentkassen.

– Vannet som pumpes ut, pumpes ut på det kommunale avløpsnettet. Vi mener at vi tar opp en uforholdsmessig andel av overvannsnettet i kommunen, noe som kan skape utfordringer andre steder i kommunen. Det var bakgrunnen for at vi ordla oss sånn som vi gjorde, forteller Bøe Sletten til Indre Akershus Blad.

Advokaten opplyser at kjøperne ikke er varslet om den forhøyde risikoen for sprekkdannelser og setningsskader.

– Det er gjennomført omfattende geotekniske og statiske vurderinger av prosjektet. At det må pumpes ut vann fra den delen som fortsatt ikke er utbygd er en ordinær situasjon ved større byggeprosjekter. Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å varsle kjøpere av leiligheter på trinn én.

– Fullt utholdelig

– Hvis det er så ille som dere skriver i brevene, hvorfor har dere fortsatt å bygge på trinn én all den tiden dere ikke har fått gjennomslag for trinn to hos kommunen?

– Trinn én gjennomføres og er godkjent. Om det ikke blir bygd på trinn to i de neste årene, så er det fullt utholdelig, men det tar opp en stor del av overvannsnettet til kommunen.

– Det står at det er en risiko for skader på omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Dere nevner Fylkesvei 172. Kan dere spesifisere hva dere mener med omkringliggende bebyggelse?

– Det er ikke laget noen beregning på hvordan det kan slå ut, hvis det skulle skje noe. Det kan skje, men hvor det eventuelt kan slå ut, har man ikke gjort noen analyse av. Risikoen er såpas lav. Dette var sterke ord ment for å få kommunen over på tilbudssida. Dette var for å vise at faren er økende.


– Kan skje

Byggingeniør Robertas Klincaras i Stener Sørensen, som er ansvarlig for konstruksjonssikkerheten på Sennerudtoppen, forteller at problemet ligger i at byggverkets peler kan slå sprekker, og rives ut av betongen.

– Da vil man få vann inn i parkeringen og så videre. Det kan være for lite armering i veggene til å tåle dette.

– Hvor stor er risikoen for at dette kan skje?

– Hvis vannivået kommer på det nivået som er oppgitt av geoteknikker, så vil peler rives ut. Det er ikke nok forankring. Dette kan medføre veldig store problemer.

– Er dette sannsynlig?

– Dette er sannsynlig, så lenge vannet ikke pumpes ut. Kommer det store mengder nedbør, og man ikke klarer å pumpe ut nok, så kan dette skje.

– Utbygger har et ansvar

Avdelingsleder Ellen Anita Holterhagen i Lillestrøm kommune forteller at kommunen ikke er kjent med at boligprosjektet tar opp en uforholdsmessig andel av kommunens overvannsnett.

Byggesakslederen påpeker at dersom det skulle vise seg at fundamenteringen er skjevbelastet, vil det være utbyggers ansvar å finne måter å kompensere skjevbelastningen på.

– Utbygger har et ansvar for å se til at eventuelle skjevfordelinger som følge av nåværende oppføring ikke påvirker områdestabiliteten negativt, sier Holterhagen

– Forholdet har vært kjent for utbygger i lang tid, og det er formidlet at forholdet må løses innenfor de rammer som er gitt, konstaterer hun.