↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

934 03 414

Besøksadresse

Borgenvegen 311
1923 SØRUM
  1. Beskrivelse

BEKOM AS er spesialister på forsikringsskader og tilbyr:

Skadetaksering; bolig, nærings- og industribygg
Naturskader
Skjønn
Prosjekt- og byggeledelse store skader
Bistand i vurdering av skadesaken; vilkår, oppgjørsform, oppgjørsberegning, valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.

 

Takstmannens rolle.

Som takstmann møter vi mennesker som uten forvarsel har havnet i en situasjon hvor hverdagen har blitt snudd på hodet på grunn av skade på eiendom og verdier.

Slike situasjoner krever god forståelse og empati samtidig som forsikringsavtalens og forsikringsvilkårenes tekniske og økonomiske sider skal forvaltes og rapporteres.

Takstmannen vil være et bindeledd og en naturlig koordinator mellom forsikringsselskapet, den skadelidte og håndverkere fra start til slutt.

Tillit og faglig kompetanse er svært viktige elementer i hele denne prosessen.

Takstmannens innsats skal sikre at alle parters interesser blir ivaretatt på en pålitelig og korrekt måte.

BEKOM AS har lang og bred erfaring innenfor alle disse feltene.

 

Skadetakst

Det stilles strenge krav til en rapport ved skadetaksering en skadetakst.

En skadetakst skal gi en korrekt beskrivelse av de faktiske forhold, den skal være tydelig, korrekt og samtid være lett å forstå for alle parter.

Den skal gi en god og nøytral beskrivelse av de faktiske forhold omkring hendelsen, de tekniske vurderinger og de mulige valgene som finnes for veien videre.

Det skal konkluderes både i forhold til årsak, omfang og reparasjonsmetoder.

En skadetakst skal alltid inneholde en detaljert beskrivelse av skadeårsak med bakenforliggende årsak.

En skadetakst skal alltid inneholde en beskrivelse av skadeomfang som er oppstått eller kan oppstå i forbindelse med skaden, en reparasjonsbeskrivelse og et kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En detaljert kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden.

Takstmannen må gjøre en vurdering av hvordan de berørte rom og konstruksjoner skal bringes tilbake til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden oppsto.

Forsikringen vil oftest ikke dekke kostnader til forbedringer eller oppgraderinger etter en skade. Takstmannen må derfor vurder mulig reparasjon og alternative metoder for reparasjon opp imot hva full utskifting og fornyelse av de berørte arealer vil koste.

Tid vil alltid også være en viktig faktor ved denne vurderingen.

 

Både Tilstandsrapport og Tilstandsvurdering gir eier en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer.

Den forteller hvordan nåsituasjonen er for bygningen.

Både en Tilstandsrapport og en Tilstandsvurdering bygger på en grundig gjennomgang av bygningen(e) og de ulike bygningskonstruksjoner. Det gjøres målinger med egnede instrumenter og tilfeldige stikktakinger. Dokumentasjon for utførelser, materialbruk, tekniske installasjoner, service- og vedlikeholdsavtaler og tidligere utførte vedlikeholdsarbeider gjennomgås og vurderes også.

En Tilstandsvurdering vil også vurdere de enkelte konstruksjonstyper og materialvalg i forhold til når det kan forventes behov for vedlikehold og utskiftinger.

Snakk med oss i BEKOM AS så vil vi sammen avklare om det er en Tilstandsrapport eller en Tilstandsvurdering du trenger.

En Tilstandsrapport, eller den noe forenklede Tilstandsvurdering, vil alltid være utgangspunktet for en Vedlikeholdsplan for bygningen.

Begge produktene vil utgjøre en tilstandsanalyse av bygningen.

En Tilstandsvurdering vil kunne gjennomføres noe mer forenklet enne en Tilstandsrapport. Den vil i tillegg også vurdere de enkelte bygningskonstruksjonenes vedlikeholds intervaller og forventede gjenværende brukstid.

En Tilstandsvurdering er best egnet ved vurdering av flere bygninger, slik som ved f.eks. borettslag og boligsameier.

En Tilstandsanalyse kan også utføres kun for spesielle bygningsdeler, som for eksempel en fuktkontroll av krypkjeller, en vurdering av våtrom eller av takkonstruksjoner.

Takstingeniøren gjennomfører ei grundig befaring av takstobjektet / bygningen og lager en detaljert rapport om den tekniske tilstanden på de enkelte bygningsdelen. Han kommenterer også behovet for vedlikehold og evt. utskiftinger.

Begge produktene blir gjennomført med basis i standarden NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. 

Ved bestilling av en Tilstandsrapport som skal gjennomføres som en ren tilstandsanalyse etter reglene i NS 3424, må takstingeniøren og kunden i fremkant bli enige om analysens omfang, gjennomføring, grunnlag og nivå på analysen.

 

Forenklet verdivurdering

En vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner.

Erstatter ikke verdi-/lånetakst og er ikke ment å brukes i forbindelse med salg.

En forenklet vurdering av eiendommens markedsverdi basert på hva tilsvarende eiendommer omsettes for i området.

Ved en verdivurdering gjøres det kun en svært enkel visuell gjennomgang av eiendommen.

Vi legger til grunn kun fremlagte opplysninger, offentlige opplysninger og eiers opplysninger.

Det gjøres ikke arealmålinger.