Det er 8.000 flere arbeidsledige enn i juni, målt som gjennomsnittet av perioden august til oktober, ifølge AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen er innenfor feilmarginen,

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for september er dermed et snitt av månedene august, september og oktober.

Ifølge AKU ble 12.000 flere sysselsatt fra juni til september, justert for sesongvariasjoner. Også denne endringen er innenfor feilmarginen i AKU.

Siden det har blitt både flere sysselsatte og flere arbeidsledige, betyr det at arbeidsstyrken har vokst med 20.000 personer fra juni til september. Det tilsvarer en økning på 0,4 prosentpoeng i yrkesdeltakelsen, som er arbeidsstyrken i prosent av befolkningen.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

(©NTB)